Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Huisdierencrematorium en begraafplaats Kolleweidenhof.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen het crematorium en de klant.
 2. Kolleweidenhof : Huisdieren crematorium en begraafplaats Kolleweidenhof .Mevr. G. de Jong en medewerkers.
 3. Opdrachtgever : Persoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of het leveren van zaken.
 4. Overeenkomst : Schriftelijke en/of mondelinge gemaakte afspraken tussen Kolleweidenhof en opdrachtgever.

Begraven:

 1. Kolleweidenhof verricht de diensten zoals vermeld op de overeenkomst tegen de op zijn tarievenlijst vermelde prijzen.
 2.  Indien de opdrachtgever de op de overeenkomst vermelde afspraken geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, zullen de tussentijdse gemaakte kosten voor de crematie en/ of het vervoer volledig op de opdrachtgever worden verhaald.
 3. Als opdrachtgever de overeenkomst aangaat verplicht hij/zij zich tot betaling van alle gemaakte kosten voortvloeiende uit de overeenkomst.
 4. De betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen tussen Kolleweidenhof en opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met een tijdige betaling na ontvangst van de factuur en 2 herinneringen zal Kolleweidenhof zich genoodzaakt zien om alle te maken (incasso) kosten en eventuele kosten voor een gerechtelijke procedure verband houdend met (volledige) betaling van het verschuldigde bedrag te verhalen op de opdrachtgever. Dit houdt in : de buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- exclusief btw.
 6. Als blijkt dat Kolleweidenhof al het mogelijke heeft gedaan om de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichting te laten voldoen en deze is in gebreke gebleven dan heeft Kolleweidenhof het recht om het graf 1 jaar na dato van blijkende oninbaarheid te ruimen.
 7. Het begraven geschiedt voor een minimale periode van 3 jaar en wordt daarna steeds stilzwijgend met een periode van jaar verlengd totdat de huur schriftelijk ( post of email) bij ons wordt opgezegd tenzij er anders is overeengekomen.
 8. Opzeggen van de huur dient voor de te verstrijken termijn te gebeuren (stel u krijgt de factuur voor de huur in de maand mei, dan dient u uiterlijk in april de huur op te zeggen)
 9. De afmetingen van het grafje zijn 60cm breed en 100cm lengte. Op het grafje mag u zelf een (graf)steen o.i.d. plaatsen.
 10. U dient het grafje zelf te onderhouden en eventueel van planten te voorzien. Tegen een vergoeding (€ 30,-) houden wij het grafje onkruid vrij voor u. Betaald u niet voor onderhoud dan doet Kolleweidenhof niets aan het graf.
 11. Mocht er toch een grote boom of struik op uw grafje staan en de bezoekers van de omliggende graven ondervinden hier hinder van dan zullen wij u verzoeken om deze te snoeien of weg te halen. Mocht dit niet gebeuren na herhaald verzoek mondeling en/of schriftelijk dan zien wij ons genoodzaakt stappen te ondernemen de kosten die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening.
 12. Kolleweidenhof zal er zorg voor dragen dat het terrein er netjes bij ligt mocht dit ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak niet zo zijn dan worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment dat Kolleweidenhof daar wel toe in staat is zonder schadevergoeding aan opdrachtgever.

Algemene voorwaarden Huisdierencrematorium en begraafplaats Kolleweidenhof.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen het crematorium en de klant.
 2. Kolleweidenhof : Huisdieren crematorium en begraafplaats Kolleweidenhof .Mevr. G. de Jong en medewerkers.
 3. Opdrachtgever : Persoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of het leveren van zaken.
 4. Overeenkomst : Schriftelijke en/of mondelinge gemaakte afspraken tussen KWH en opdrachtgever.

Crematie:

 1. Als de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na aankomst van het overleden huisdier met overeenkomst kenbaar heeft gemaakt hoe de crematie dient te geschieden dan heeft Kolleweidenhof het recht om tot individuele crematie over te gaan en deze eventuele (extra) kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Kolleweidenhof verricht de diensten zoals vermeld op de overeenkomst tegen de op zijn tarievenlijst vermelde prijzen.
 3. Indien de opdrachtgever de op de overeenkomst vermelde afspraken geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, zullen de tussentijdse gemaakte kosten voor de crematie en/ of het vervoer volledig op de opdrachtgever worden verhaald.
 4. Als opdrachtgever de overeenkomst aangaat verplicht hij/zij zich tot betaling van alle gemaakte kosten voortvloeiende uit de overeenkomst.
 5. De betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen tussen Kolleweidenhof en opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met een tijdige betaling na ontvangst van de factuur en 2 herinneringen zal Kolleweidenhof zich genoodzaakt zien om alle te maken (incasso) kosten en eventuele kosten voor een gerechtelijke procedure verband houdend met (volledige) betaling van het verschuldigde bedrag te verhalen op de opdrachtgever. Dit houdt in : de buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- exclusief btw.
 7. Alle door Kolleweidenhof geleverde zaken volgens overeenkomst blijven eigendom van Kolleweidenhof totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. De as zal worden vrijgegeven nadat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 9. Als blijkt dat Kolleweidenhof al het mogelijke heeft gedaan om de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichting te laten voldoen en deze is in gebreke gebleven dan heeft Kolleweidenhof het recht om de as 6 maanden na dato van blijkende oninbaarheid uit te strooien op het daarvoor speciaal ingerichte terrein.
 10. Kan Kolleweidenhof zijn verplichtingen zoals overeengekomen op de overeenkomst niet naar behoren of tijdig nakomen zonder een hem toerekenbare oorzaak zullen deze worden opgeschort totdat Kolleweidenhof deze wel kan nakomen en is hij niet tot een schadevergoeding jegens opdrachtgever verplicht .
 11. Mocht blijken dat enigerlei schade ontstaan door onjuist plaatsen, dragen en/of gebruiken van urnen en sieraden door opdrachtgever deze niet kan worden verhaald op Kolleweidenhof.
 12. Indien Kolleweidenhof wel aansprakelijk is voor enigerlei schade dan is deze beperkt tot het maximale factuurbedrag of het gedeelte van de factuur waar de schade betrekking op heeft.
 13. Kolleweidenhof is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
Kolleweidenhof